Reviews

Development of Inorganic Solar Cells by Nanotechnology

Yafei Zhang, Huijuan Geng, Zhihua Zhou, Jiang Wu, Zhiming Wang, Yaozhong Zhang, Zhongli Li, Liying Zhang, Zhi Yang, Hueyliang Hwang

Nano-Micro Lett. 4 (2), 124-134 (2012). http://dx.doi.org/10.3786/nml.v4i2.p124-134

Micro and Nanotechnology for Intracellular Delivery Therapy Protein

Dan Xu, Zhenhua Hu, Jing Su, Fei Wu, Weien Yuan

Nano-Micro Lett. 4 (2), 118-123 (2012).doi:10.3786/nml.v4i2.p118-123

The Prospective 2D Graphene Nanosheets: Preparation, Functionalization and Applications

Yang Zhi, Rungang Gao, Nantao Hu, Jing Chai, Yingwu Cheng, Liying Zhang, Hao Wei, Eric Siu-Wai Kong, Yafei Zhang
Nano-Micro Lett. 4 (1), 1-9 (2011). doi:10.3786/nml.v4i1.p1-9

Nanomaterials for Cardiac Tissue Engineering Application

Yachen Zhang, Yong Tang, Ying Wang, Liying Zhang
 Nano-Micro Lett. 3 (4), 264-271 (2011).doi:10.3786/nml.v3i4.p270-277

III-Nitride-Based Quantum Dots and their Optoelectronic Applications

G. E. Weng, A. K. Ling, X. Q. Lv, J. Y. Zhang, B. P. Zhang
 Nano-Micro Lett. 3 (3), 200-207 (2011). doi:10.3786/nml.v3i3.p200-207

Nanoimprint Lithography: A Processing Technique for Nanofabrication Advancement

Weimin Zhou, Guoquan Min, Jing Zhang, Yanbo Liu, Jinhe Wang, Yanping Zhang, Feng Sun
Nano-Micro Lett. 3 (2), 135-140 (2011). doi:10.3786/nml.v3i2.p135-140